Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeestä

Täydentävä toimeentulotuki hyvän palvelun esteenä

16.05.2022

Viranomaiset rikkovat lakia ja estävät hautaustoimistoja palvelemasta asiakkaitaan

Kuluneen vuodenkin aikana Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on vastaanottanut lukuisia kanteluita koskien eri kaupunkien, kuntien, palveluliikelaitoskuntayhtymien tai kuntayhtymien toimintaa täydentävän toimeentulotuen myöntämisessä. Tässä ei ole mitään uutta, vastaavia kanteluita on saapunut liittoon jo vuosikymmenien ajan.

Vaikka varattoman vainajan hautaamiseen myönnettäviä varoja usein virheellisesti kutsutaan hautausavustukseksi, on kyse täydentävästä toimeentulotuesta. Toimeentulotukea koskevan lain 7 c §:n mukaan täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot.

Useat viranomaistahot edellyttävät nykyään virheellisesti hautauskuluja koskevan hakemuksen liitteeksi myös perukirjaa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös toimeentulotuesta tehdään vastaan kuukausien kuluttua kuolemasta, kun sukuselvitykset ja pankkien todistukset ovat ehtineet valmistua.

Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumis on ilman tarpeetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava. Tällöin täydentävää toimeentulotukea ei siis aina ole käytettävissä, joten varattomasta kuolinpesästä ei hautajaiskustannuksia voida suorittaa. Hautaustoimistot joutuvat perimään saataviaan useiden kuukausien ajan, koska kuolinpesän osakkaat odottavat – joskus jopa toimeentulotukihakemusta käsittelevän tahon kehotuksesta – päätöstä täydentävästä toimeentulotuesta.

Yksityisinä yrityksinä hautaustoimistot mielellään palvelevat kaikkia asiakkaitaan, mutta hautaustoimistojen tehtävänä ei ole tarjota tuotteita ja palveluita joiden maksuajat ovat poikkeuksellisen pitkiä normaaliin liiketoimintaan nähden. Tällöin ratkaisuna on loppujen lopuksi se, että hautajaiset tilannut omainen tai muu läheinen maksaa hautajaiset. Tarvittaessa hautaustoimiston tulee kohtuullisen myöhästymisen jälkeen siirtää hautajaisia koskevat laskunsa perintään ja ulosottoon.

Erityisen selvä maksuvelvollisuus tilaajalle syntyy, jos hän ei hautajaisia tilatessaan tuo vainajan eli kuolinpesän varattomuutta esille. Laskun saapumisen jälkeen ilmoitettu kuolinpesän varattomuus ei missään nimessä poista tilaajan velvollisuutta huolehtia laskun maksamisesta. Tosin maksuvelvollisuus syntyy tilauksen tekemisellä joka tapauksessa, vaikka vainajan varattomuus olisi molempien sopijapuolien tiedossa.

Ongelma olisi helposti ratkaistavissa yhtenäisellä linjalla, jossa viranomaiset eivät vaadi perukirjaa ja hakemukset täydentävästä toimeentulotuesta käsitellään nopeasti jotta hautauskustannuksiin voidaan kirjoittaa maksusitoumus. Maksusitoumuksen myöntäjä voi periä liikaa maksetun toimeentulotuen takaisin kuolinpesältä myöhemmin.

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeitä kehotan seuraaviin toimenpiteisiin:

1. mikäli kuolinpesän kerrotaan olevan varaton, vaatikaa maksu etukäteen tai maksusitoumus vainajan kotikunnan täydentävää toimeentulotukea myöntävältä taholta. Tämä on myös asiakkaan eli tilaajan etu, koska hän välttyy viivästys- ja perintäkuluilta ja mahdolliselta maksuhäiriömerkinnältä

2. laatikaa hautaustoimeksiannosta kirjallinen hautaustilaus, jonka sekä hautaustoimiston edustaja että tilaaja allekirjoittavat

3. mikäli tilaaja vasta hautajaisten jälkeen laskun saatuaan ilmoittaa, ettei kuolinpesässä ole varoja hautaustoimiston laskun maksamiseen, siirtäkää saatava kuukauden kuluessa eräpäivästä käräjäoikeuteen ja edelleen ulosottoon

Näillä toimenpiteillä voimme palvella asiakkaitamme jatkossakin sillä korkealla ammattitaidolla, josta meidät tunnetaan.

Ville-Pekka Jokela

puheenjohtaja

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry