Medlemsbyråerna i Finlands Begravningsbyråers Förbund rf tillhandahåller tillförlitliga och professionella tjänster

Förbundets verksamhet

Finlands Begravningsbyråers Förbund rf (SHL ry) har till uppgift att bevara den finländska begravningskulturen, utveckla förbundsmedlemmarna yrkeskunnighet och -etik samt bevaka och främja medlemmarna allmänna och gemensamma förmåner.

Förbundet håller kontakt med medlemsföretagen, representerar begravningsbranschen och samarbetar med myndigheter och med inhemska och utländska samarbetspartners inom branschen.

SHL ry informerar om ärenden som berör begravningsbranschen, förbundet följer med lagstiftningsarbetet och diskussionen kring det samt delger vid behov sin ståndpunkt. Förbundet utvecklar medlemmarnas verksamhet bland annat genom att utbilda medlemsföretagarna och deras personal, och genom att informera om aktuella saker samt genom att publicera tidningen Tiimalasi.

Förbundet deltar i begravningsbranschens internationella organisationers verksamhet.

Förbundet är medlem i begravningsbranschens europeiska organisation EFFS (European Federation of Funeral Services).Liiton yhtenä tavoitteena on myös pyrkiä lisäämään omaisten tietoutta heidän oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan hautausjärjestelyissä. Tavoitteena on mahdollistaa omaisten mahdollisimman laadukas palvelu. 

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenet ovat hautaustoimistoyrityksiä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan hyviä kauppatapoja sekä hautausalan eurooppalaisia eettisiä ohjeita. Jäsenliikkeet noudattavat myös hautausalan yleistä eurooppalaista standardia (Suomen Standardisoimisliitto SFS, Standardi SFS-EN 15017).

Liiton jäsenliikkeet toimivat halutessanne apuna kaikissa hautausjärjestelyihin liittyvissä asioissa.